NIEZBĘDNE
DOKUMENTY

WYKAZ DOKUMENTÓW

Jakie dokumenty zabrać ze sobą do notariusza?

Czynności notarialne wymagają dostarczenia notariuszowi niezbędnych dokumentów. Poniżej zamieszczamy ich listę. Oprócz tego niezbędne są dowody tożsamości z numerem PESEL, np. dowód osobisty, paszport, czy elektroniczny dokument tożsamości - mDowód.

 

Umowa zbycia nieruchomości – lokal samodzielny

 • dokument stanowiący podstawę nabycia lokalu (akt notarialny, poświadczenie dziedziczenia),

 • numer księgi wieczystej (dostępny w Starostwie Powiatowym lub Sądzie Rejonowym),

 • zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn (obowiązuje lokale nabyte na drodze dziedziczenia i zasiedzenia oraz lokale nabyte po 31 grudnia 2006 na podstawie darowizny, zniesienia współwłasności lub jej przeniesienia na mocy zapisu lub polecenia testamentowego).

 

Umowa zbycia nieruchomości gruntowej – działki zabudowane i niezabudowane

 • dokument stanowiący podstawę nabycia nieruchomości (akt notarialny, poświadczenie dziedziczenia),

 • numer księgi wieczystej (dostępny w Starostwie Powiatowym lub Sądzie Rejonowym),

 • wypis z rejestru gruntów,

 • wyrys z mapy ewidencyjnej z adnotacją, że dokument przeznaczono do wpisu w księdze wieczystej (jeżeli istnieje konieczność odłączenia działki do nowej KW),

 • informacje o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (do nabycia w Urzędzie Miasta / Gminy, jeśli nieruchomość takim planem objęto),

 • zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn (obowiązuje nieruchomości nabyte na drodze dziedziczenia i zasiedzenia oraz lokale nabyte po 31 grudnia 2006 na podstawie darowizny, zniesienia współwłasności lub jej przeniesienia na mocy zapisu lub polecenia testamentowego).

 

Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • dokument stanowiący podstawę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa (przydział wydany przez Spółdzielnie Mieszkaniową, akt notarialny, poświadczenie dziedziczenia),

 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej,

 • numer księgi wieczystej,

 • zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn (obowiązuje lokale nabyte na drodze dziedziczenia i zasiedzenia oraz lokale nabyte po 31 grudnia 2006 na podstawie darowizny, zniesienia współwłasności lub jej przeniesienia na mocy zapisu lub polecenia testamentowego).

 

Poświadczenie dziedziczenia

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,

 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców (w przypadku mężczyzn odpis aktu urodzenia, w przypadku kobiet odpis aktu małżeństwa),

 • testamenty spadkodawcy (wypis testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego lub oryginalny testament własnoręczny),

 • dokument tożsamości spadkodawcy (z numerem PESEL, np. dowód osobisty lub paszport, zaświadczenie wydane w tym celu przez organ gminy prowadzący ewidencję ludności),

 • oznaczenie księgi wieczystej – jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość.

 

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

 • zaświadczenie o samodzielności lokalu,

 • inwentaryzacja (rzut kondygnacji),

 • numer księgi wieczystej,

 • wypis z rejestru gruntów.